IR35: Arbeidswetgeving in de UK

IR35 is belastingwetgeving uit de UK met als doel het voorkomen van ongelijke fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke behandeling van professionals (‘contractors’) die: (i) via een intermediairy (met een eigen B.V. – dit wordt ook wel een Personal Service Company (PSC) genoemd) of anders werken bij een opdrachtgever en; (ii) werknemers zouden zijn geweest als zij de diensten rechtstreeks aan de opdrachtgever zouden verlenen (en dus zonder tussenkomst van een ‘intermediairy’).

Als dit het geval is, dan is sprake van een schijnzelfstandige die geen recht heeft op fiscale voordelen die gelden voor zelfstandigen. De IR35 zorgt ervoor dat deze professionals dezelfde (loon)belasting en premies volksverzekeringen betalen als werknemers.

Kwalificatie arbeidsstatus IR35

Hoe het werkt?

Door een IR35 check uit te voeren met betrekking tot de ingeschakelde professional, kunnen we bepalen of de professional als werknemer of als zelfstandige moet worden beschouwd in het kader van belastingdoeleinden. Als de relatie meer neigt naar een dienstbetrekking, dan is de uitkomst: ‘inside IR35’. Als de professional kwalificeert als zelfstandige, dan is de uitkomst ‘outside IR35’. De IR35-status wordt bepaald door een aantal elementen maar met name door de aanwezigheid van ‘persoonlijke service’, leiding en toezicht vanuit de opdrachtgever, het dragen van financieel risico door de professional en de wederkerigheid van verplichtingen.

De tool ‘CEST’ (check employment status for tax) kan gebruikt worden om te controleren of IR35 van toepassing is. Zie: Check employment status for tax – GOV.UK

Het is niet verplicht om de tool te gebruiken voor het bepalen van de status. De tool geldt slechts als hulpmiddel.

Wat zijn de risico's?

Het is belangrijk dat je als opdrachtgever voldoet aan de IR35 regels. Als je niet kunt aantonen dat je alle redelijke maatregelen (‘Reasonable Care’) hebt genomen, kan dit leiden tot financiële gevolgen zoals een naheffing loonbelasting en premieheffing en eventueel opgelegde boetes en rentes.

Wat is er veranderd?

Hiervoor was de professional die via zijn bedrijf (PSC) voor een opdrachtgever werkte, verantwoordelijk voor de toets of de relatie binnen of buiten IR35 viel. Vanaf 6 april 2021 ligt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de ‘arbeidsstatus’ van de professional bij de ‘eindgebruiker’ (opdrachtgever). Om de status te bepalen worden de afspraken met de professional getoetst. Naast het bepalen van de status van de professional, gelden de volgende verplichtingen voor de opdrachtgever:

  • Aantonen dat alle redelijke maatregelen zijn genomen in het kader van de IR35 toets vanuit een IR35 perspectief;
  • Delen van de beoordeling t.a.v. de status van de professional (incl. onderbouwing) met de professional en andere partijen in de keten;
  • Bijhouden van een register met beoordelingen en de betaalde vergoedingen;
  • Instellen van een procedure (klachtenregeling) met een periode van 45 dagen voor de opdrachtgever om bezwaren van de professional (en/of andere partijen in de keten) over de beoordeling van zijn status te behandelen;
  • Regelmatig controleren en evalueren van IR35-statussen om ervoor te zorgen dat deze up-to-date zijn en blijven, en het eventueel opnieuw uitvoeren van een IR35 toets als er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

Gevolgen voor de praktijk

Op het moment dat een UK zelfstandig professional die werkt via zijn eigen B.V. wordt ingehuurd, zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden:


Check of de onderneming van opdrachtgever een vestiging heeft in de UK (dit kan gaan om een hoofdvestiging, afdelingstak of een enkel filiaal). Let op: ook als de UK zp’er werkzaamheden gaat verrichten voor een Nederlandse vestiging maar deze opdrachtgever heeft tevens een locatie in de UK, dan heeft de opdrachtgever ‘UK presence’ en is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het bepalen van de arbeidsstatus.

Zie de volgende website voor meer informatie: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/employment-status-manual/esm10006

Heeft de onderneming geen vestiging in de UK? Dan blijft de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de arbeidsstatus bij de professional.


Heeft de opdrachtgever een vestiging in de UK, check dan vervolgens of de onderneming van opdrachtgever kwalificeert als een ‘kleine onderneming’. Een kleine onderneming is een onderneming met twee van de volgende kenmerken: (i) jaarlijkse omzet van minder dan £10,2m; (ii) een balans van minder dan £5,1m; en
(iii) minder dan 50 werknemers.

Zie de volgende website voor meer informatie: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/employment-status-manual/esm10006

Kwalificeert de onderneming als kleine onderneming? Dan blijft de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de arbeidsstatus bij de professional.


Kwalificeert de onderneming van opdrachtgever niet als een ‘kleine onderneming’ en heeft de organisatie wel een vestiging in de UK? Dan moet je als de opdrachtgever de arbeidsstatus van de professional bepalen. De uitkomst hiervan wordt vastgelegd en doorgegeven aan de
partij die de betaling verricht (broker) en de professional.

Gebruik hiervoor het document ‘Status Determination Statement’ van HeadFirst Group.


Als de status van de professional ‘binnen IR35’ valt – dan wordt het contract niet ingeregeld. Dit betekent namelijk dat de professional een schijnzelfstandige is en kwalificeert als werknemer van de opdrachtgever. Overleg met jouw contactpersoon bij HeadFirst Group of andere opties mogelijk zijn.